top of page

Volební program

Veřejný prostor a rozvoj města

 

Opravené vodovodní a kanalizační sítě společně s chodníky a silnicemi jsou základ. Příbram budeme dále rozvíjet s ohledem na moderní technologie a životní prostředí. Budeme strategicky a systematicky opravovat cenné, bourat staré a stavět nové.

 

Co konkrétně v této oblasti uděláme?

 • Bývalou “mazutku” na Rynečku, která je v majetku města, přeměníme na nový bytový dům a nové sídlo Městské policie.

 • Budou pokračovat revitalizace vnitrobloků na sídlišti, aby se v nich postupně obnovila zeleň, chodníky a zapuštěné kontejnery, a vznikla další parkovací místa. Minimálně dva vnitrobloky opravíme každý rok.

 • Výrazně posílíme poradní hlas i rozpočty osadních výborů. Věříme, že lokální znalost a kvalitní kontrolní mechanismy umožní rychlejší a kvalitnější rozvoj okrajových částí města.

 • Do roku 2030 zajistíme architektonickou soutěž na revitalizaci Jiráskových sadů a okolí Rynečku. Společně s již probíhající soutěží na Nám. J. A. Alise to jsou z pohledu veřejného prostoru tři nejhorší místa ve městě, které hodláme vyřešit.

 • Vybudujeme podzemní retenční nádrže na dešťovou vodu tam, kde přívalové deště působí největší škody na majetku obyvatel. Tu bude mimo jiné možné využívat pro zalévání v době sucha. Prosadíme novou výsadbu stromů na nejvíce potřebných místech, abychom zlepšili mikroklima v ulicích.

Veřejný prostor
Doprava

Doprava a parkování

 

Problémy s dopravou a parkováním jsou v našem městě dlouhodobé. Důležité je dokončení nového komplexního parkovacího systému, díky němuž bude mít město konečně parkování pro občany vyřešeno. Kromě již probíhající výstavby parkovacího domu u nádraží, postavíme parkovací dům v blízkosti sídliště i v okolí Milínské ul./Rynečku. Stejně systematicky budeme řešit i vleklé problémy s dopravou ve městě. Například aktivní podporou alternativ k automobilové dopravě. Hodláme podporovat všechny druhy dopravy - auta, MHD, cyklo a pěší - dle návrhu schváleného generelu dopravy. Vytvoříme nové možnosti, ze kterých budou benefitovat občané i město. Naším cílem je mít v Příbrami čistší dopravu. 

 

Co konkrétně v této oblasti uděláme?

 • Co nejdříve zprovozníme připravovaný parkovací systém, aby se zlepšilo parkování pro občany Příbrami.

 • Vybudujeme postupně tři parkovací domy: na autobusovém nádraží (stavba již schválena), Ryneček nebo Milínská ul., a v blízkosti sídliště.

 • U Technických služeb a Odboru silničního hospodářství navrhneme oddělení správy silnic a chodníků pod novou s.r.o., která bude mít na starosti opravy komunikací a správu parkovišť. Razantně tím urychlíme opravy, které jsou nyní velmi zdlouhavé a administrativně zbytečně náročné. Nepůjde o žádnou trafiku, bude to klíčová organizace starající se o chodníky, silnice a parkovací plochy.

 • Co nejdříve zavedeme již připravovaný bikesharing a instalaci uzamykatelných koláren do základních škol.

 • Zavedeme MHD zdarma pro občany města, kteří řádně platí daně a poplatky.

Ekonomika a hospodaření města

 

Příbram je ve výborné ekonomické kondici. Město nemá žádný dluh, takže na nás ekonomická a uprchlická krize nedopadly tak tvrdě jako v jiných městech. Z nastalého zpomalení ekonomiky se proinvestujeme, město bude nadále podporovat místní ekonomiku. Příbram bude díky potřebným a strategickým investicím čistější, zelenější a bezpečnější. Bude i nadále otevřená - veřejná projednání rozpočtu a dalších důležitých rozhodnutí ve městě ještě posílíme. Občané musí mít nadále přehled nad tím, kam a proč směřují výdaje města.

Co konkrétně v této oblasti uděláme?

 • Prosadíme dodržování námi navrhované dlouhodobé finanční strategie města, která zajistí zdravou budoucnost hospodaření Příbrami bez ohledu na politické vedení ve městě a ekonomickou situaci v zemi.

 • Město přestane konkurovat soukromníkům v poskytování služeb, které nejsou společensky nebo strategicky významné, a ve kterých existuje konkurence.

 • Zvýšíme podíl investic na výdajích města stabilně nad 30 %, především zvýšením příjmů a snížením podílu provozních výdajů.

 • Zveřejníme detailní čerpání rozpočtu města až na úroveň jednotlivých faktur.

 • Budeme aktivně hledat úspory v provozních výdajích města i příspěvkových organizací. Zároveň budeme usilovat o vyšší provozní příjmy města tak, aby bylo méně závislé na provozních dotacích od kraje a státu.

Ekonomika

Bydlení

 

Důsledky špatné bytové politiky z let 1990 - 2010 jsou v Příbrami bohužel patrné ještě dnes. Bez výrazného zlepšení dostupnosti bydlení se jako město nikam neposuneme. Město Příbram by mělo do roku 2030 mít ve vlastnictví minimálně 800 bytů ze současných cca 600 a dlouhodobě okolo 2000. Jak toho chceme dosáhnout? Nejen postavením nových bytových domů, ale také rekonstrukcí zchátralých budov v majetku města a podporou soukromé výstavby.  

 

Co konkrétně v této oblasti uděláme?

 • Budeme systematicky vykupovat 20 % nově vybudovaných bytů za průměrné ceny, které poté pronajmeme. Zvýšíme nabídku levnějších nájmů ve městě.

 • Opravíme budovu na nám. TGM 1, kde vzniknou nové byty a důstojné prostory pro veřejnou vybavenost a služby. Zároveň se zaměříme i na další nevyužité budovy v majetku města, např. budovu bývalých Městských lesů v ul. Čs. Armády nebo již zmíněnou bývalou "mazutku" u Rynečku.

 • Podpoříme soukromou bytovou výstavbu ve městě transparentním prodejem pozemků s podmínkou kolaudace do pěti let, aby se nabídka bydlení zvyšovala.

 • V rozvojových oblastech vybudujeme základní skelet komunikací a sítí, a díky plánovacím smlouvám se stavebníky zajistíme rychlejší a plynulejší výstavbu rodinných domů.

 • Na Fantově louce a dalších rozvojových místech najdeme kompromis mezi nutností řešit bytovou krizi a udržením parkového prostoru u stávající zástavby. Toho docílíme otevřenou diskuzí a jasnými kroky ze strany města bez hádek a politického vlivu developerů.

Bydlení

Vzdělávání a školství

 

Děti jsou naše budoucnost. Tomu ale bohužel neodpovídá přístup ke vzdělávání v Příbrami. Školství je dlouhodobě podfinancované, čemuž odpovídá stav příbramských škol. Vzdělávání musí být jednou z hlavních priorit a proto posílíme finanční příspěvky základním školám na opravy, vybavení i personální kapacity.

 • Podpoříme badatelský přístup k vyučování a základy programování. Podpoříme tím způsob myšlení, který už nyní v zaměstnáních převládá.

 • Finančně podpoříme vznik školních kroužků gramotnosti dětí v oblastech financí, přírodovědy, životního prostředí, robotiky, 3D tisku a programování softwaru.

 • Posílíme propojení mateřských škol a základních škol, aby se předškolní děti mohly seznamovat se školním prostředím formou zábavných výchovných aktivit (např. tělocvik, malování, zpívání atd.).

 • Zajistíme, že příbramské školy budou schopny přijmout všechny příbramské, přespolní i zahraniční žáky, kteří o to požádají.

 • Chybějící kapacity družin, jídelen a odborných učeben na základních školách doplníme přístavbami.

Vzdělání

Sport, kultura, volný čas

 

S rozvojem mysli jde ruku v ruce rozvoj těla. Samotný rozvoj tělovýchovy hodláme posunout o úroveň výš mnohem lepší koordinací školních kroužků a sportů s těmi od neziskových organizací a klubů. Zasadíme se o rozšíření dostupnosti volnočasových aktivit ve školách v odpoledních hodinách. Zvýšíme na tyto aktivity příspěvek školám, výrazně tím zlepšíme využití volného času jak dětí tak i samotných rodičů.

V Příbrami máme také mnoho talentovaných dětí. Jejich další rozvoj ve sportu, kultuře i dalších oblastech může být velmi finančně náročný. To může být často naprosto limitující. 

Co konkrétně v této oblasti uděláme?

 • Zavedeme školní ligu v různých sportech, aby i nesportovně založené děti měly dostatek pohybu a zároveň, aby rodiče měli jistotu, že je o děti odpoledne postaráno v rámci školy, a mají smysluplné využití volného času.

 • Finančně podpoříme společné aktivity základních škol a organizací, které poskytují volnočasové aktivity. Zprostředkujeme časovou koordinaci a možnosti přepravy, aby rodiče nemuseli být “taxikáři” svých dětí.

 • Domníváme se, že je akcí pořádaných městem a městskými organizacemi tolik, že už se v tom občané ztrácejí. Zaměříme se v pořádání akcí na kvalitu nikoliv kvantitu. Přestaneme suplovat podnikatelskou činnost v této oblasti.

 • Budeme dále podporovat a rozvíjet program Trenéři do škol a zavedeme v podobném duchu i program Kultura do škol (dramatické kroužky, školní televize atd.). Vytvoříme dotační program pro talentované děti z chudých poměrů.

 • Do roku 2026 vybudujeme atletický ovál.

Sport

Podpora podnikání

 

Město musí být pro podnikatele předvídatelným a vstřícným partnerem. Podnikatelům je třeba vytvářet co nejlepší podmínky, z jejich úspěchu těžíme my všichni. Jen z malé firmy může vyrůst velká. Pojďme podpořit začínající podnikatele a zajímavé projekty. Nabídněme jim prostory pro realizaci jejich snů, nižší nájmy a spolupráci. Potřebujeme nová pracovní místa se zajímavým platovým ohodnocením a přidanou hodnotou. Nemůžeme jenom pasivně čekat, Příbram musí jít podnikatelům a firmám naproti.

 

Co konkrétně v této oblasti uděláme?

 • Volné nebytové prostory v majetku města (např. v pěší zóně Cíl) upravíme tak, aby v nich vznikl prostor pro začínající podnikatele - startupy. Nájemné bude symbolické na jeden nebo dva roky.

 • Město by nemělo podnikat, mělo by využívat místní firmy k poskytování služeb a tím podpořit zdravý místní trh a zaměstnanost. Místo přespolních budeme využívat služeb příbramských firem všude tam, kde to bude smysluplné a bude existovat konkurence.

 • Město by mělo jít příkladem v oblasti udržitelnosti a podpory životního prostředí. Budeme podporovat a využívat udržitelné podnikání ve městě.

 • Město a jeho organizace nebude poskytovat služby, které jsou čistě podnikatelské a nemají společenský a sociální význam. Přestaneme tím ničit podnikatelské prostředí a deformovat trh.

 • V důsledku potírání vizuálního smogu a agresivní reklamy ve městě vznikne volná kapacita reklamních a kreativních agentur. Využijeme ji a finančně podpoříme přeměnu vzhledu provozoven obchodů a služeb v památkovém pásmu města. Město prohlédne a zpříjemní se celkový duch starých částí města.

Podnikání

Zdravotnictví a sociální péče

 

Město musí být aktivní i v oblasti zajišťování zdravotní péče všem občanům. Součástí naší vize pro Příbram je vytváření nových příležitostí pro rozšíření dostupnosti zdravotní péče. Celé Česko se potýká se stárnutím lékařů, mladí často směřují pouze do velkých měst. V Příbrami chybí hned několik lékařských profesí, jde především o pediatry, zubaře a praktické lékaře. Souhlasíme s tzv. principem subsidiarity v sociálních službách, kdy se nejdříve stará o nemohoucí rodina, poté terénní služba (charita, nebo nezisková organizace) a teprve poté dům s pečovatelskou službou. Finanční i psychická zátěž rodinných pečujících je vysoká, a často nemají možnost si sami na týden nebo dva odpočinout a nabrat síly.

 

Co konkrétně v této oblasti uděláme?

 • Aby byla Příbram pro nové lékaře atraktivní, vytvoříme adekvátní prostory pro provoz lékařských ordinací v chybějících oborech.

 • Nabídneme tyto prostory na dva roky za symbolické nájemné. Zároveň nabídneme na stejnou dobu pro nové lékaře i služební byty.

 • Podpoříme vznik organizace, která bude zastřešovat osoby pečující o rodinné příslušníky a bude poskytovat možnost krátkodobé péče v domácnosti. Ulevíme tím pečujícím lidem a umožníme lepší život našim prarodičům.

 • S postupně stárnoucí populací budeme systematicky navyšovat počet lůžek cenově dostupného bydlení pro seniory.

Zdravotnictví
bottom of page